جذب هيات علمي در دانشگاه فنی حرفه ای
معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای تلاش مي كنيم كه براي شهريور ماه سال ۹۴ بر اساس نيازهاي مراكز يك فراخوان جديد داشته باشيم.

 اصغر كشتكار در خصوص فراخوان جذب هيات علمي جديد افزود: تلاش مي كنيم كه براي شهريور ماه سال ۹۴ بر اساس نيازهاي مراكز يك فراخوان جديدي داشته باشيم.

وی ادامه داد: با توجه به اينكه وضعيت دانشگاه به صورتي است كه بايد تعداد زيادي هيات علمي به كادر آموزشي خود اضافه كند، اما به خاطر بحث بودجه تلاش مي كنيم در حال حاضر نيازهاي فوري اين دانشگاه را رفع كنيم و سعي داريم براي سال جديد اگر مجوز ۴۰۰ نفر را دريافت كنيم فراخوان جديد بدهيم.

 معاون آموزشي دانشگاه فني و حرفه اي در پايان گفت: از بين تعداد شركت كنندگان ۴۰۰ نفري كه در حال حاضر انتخاب شده اند از اين ۴۰۰ نفر مجوز دانشگاه حدود ۲۰۰ نفر است و هدف از فراخوان انتخاب اصلح ترين افراد است.