منابع ریاضیات عمومی و آمار احتمال دکتری

برای دروس ریاضی و آمار رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد کتاب های زیر پیشنهاد می شوند:

ریاضیات عمومی:

·         کتاب ریاضیات کنکور دکتری، انتشارات آزاده، دکتر وحید انصاری

·         کتاب ریاضیات عمومی، نشر دانشگاهی، هادی رنجبران

·         کتاب ریاضیات عمومی و معادلات دیفرانسیل آزمون دکتری نیمه متمرکز، انتشارات آزاده، آیدین استوار و مهدی احمدی

 

آمار و احتمال :

·         کتاب آمار و احتمال کنکور دکتری، انتشارات آزاده، دکتر وحید انصاری

·         کتاب آمار و كاربرد آن در مديريت، انتشارات سمت، عادل آذر، منصور مؤمني

·         کتاب ریاضیات عمومی و معادلات دیفرانسیل آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز، انتشارات آزاده، آیدین استوار و مهدی احمدی

 

تذکر:

کتاب سوم مجموعه کاملی از تست های ریاضیات و آمار دکتری تمامی گروه های آزمایشی است و توصیه می شود که بعد از مطالعه قسمت درسی از هر یک از کتاب های فوق، حتما تست های این مجموعه را حل کنید.