استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران در آذر و دی ماه ۹۳

بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد به منظور بهره مندی از تجربیات کارکنان سیستم بانکی شاغل و از جمله بازنشستگانی که تصدی شعب بانک و پست های مدیریتی را به عهده داشته اند نسبت به جذب و به کارگیری آنها بر اساس مصاحبه و ضوابط و شرایط مربوط اقدام نمایند

استخدام در بانک قرض الحسنه مهر

متقاضیان عزیز تا ۱ دی ۹۳ فرصت دارند میتوانند خود را به همراه سوابق شغلی در سایت این بانک به آدرس: www.qmb.ir ثبت نمایند.

نکته: نیازی به مراجعه حضوری به بانک نخواهد بود.

متن کامل فراخوان

2