مرحله دوم استخدام دانشگاه آزاد اسلامی در دیماه

دانشگاه آزاد در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تشکیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در کلیه دانشگاههای کشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یکنواختی فرآیند جذب، از این پس کلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی موظفند مدارک متقاضیان عضویت در کادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تکمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال کنند.

متقاضیان عزیز جهت عضویت و ثبت نام در هیات علمی دانشگاه آزاد می‌توانند به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند.

لذا شایسته است تمامی واحدها و مراکز آموزشی نسبت به موارد مذکور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام کرده و مسئولین دبیرخانه هیأتهای اجرایی استان‌ها باید در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت کامل داشته باشند و مدارک متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مرکزی ارسال کنند.

بنابراین گزارش رابط عمومی دانشگاه ، فراخوان دوم جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۳ با شماره ۹۳۲ از تاریخ ۲۰ آذرماه به مدت دو ماه فعال است.