حذفیات کنکور سراسری ۹۴

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۴

دروس عمومی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
۱- فعالیت‌ها شامل: ۹۱ دوم ۲۲۲ قرآن و تعلیمات دینی۲(دین و زندگی۲)
نمونه‌یابی در صفحه ۱۱
خودكاوی در صفحات ۸۹، ۹۰ و ۱۱۸
مقایسه در صفحه ۹۱
ذكر نمونه‌ها در صفحات ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۹
تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱
همفكری در صفحه ۱۲۸
تفكر در آیات در صفحه ۱۳۰
بررسی در صفحات ۱۳۱، ۱۶۷ و ۱۸۰
۲- پیشنهادها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹
۳- یادآوری‌ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱
۴- شعر صفحه ۱۵
۵- پاورقی‌های كتاب
۶- ترجمه‌هایی كه در مقابل آیات در كتاب نوشته شده است.
۷- گام‌ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸
۸- بیشتر بدانیم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱ تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶
۹- مطالب نوشته ‌شده در كادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و  ۳۹ تا ۴۰
۱- فعالیت‌ها شامل: ۹۲ سوم ۲۵۱ قرآن و تعلیمات دینی۳(دین و زندگی۳)
بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶، ۱۹۰، ۲۰۲
جست‌وجو در صفحه ۳۹
راه‌حل در صفحه ۱۹۲
شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳
تطبیق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹
خودارزیابی در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸
مقایسه در صفحه ۱۲۰
اندیشه در صفحه ۱۳۸
طبقه‌بندی در صفحه ۱۸۹
۲- برای مطالعه‌ها در صفحات: ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲
۳- پیشنهادها در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵
۴- گام‌ها در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶
۵- یادآوری‌ها در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹
۶- ترجمه‌هایی كه در مقابل آیات در كتاب نوشته شده است.
۷- پاورقی‌ها

 

 

 

 

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس کد کتاب نام کتاب
۱- فعالیت‌ها شامل: ۹۳ پیش‌دانشگاهی ۲۸۵/۱

معارف اسلامی

(دین و زندگی)

بررسی در صفحات ۲۸، ۵۱، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶
برنامه‌ریزی در صفحه ۶۲
پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷، ۸۸
ذكر نمونه‌ها در صفحه ۴۷
خودارزیابی در صفحات ۳۴، ۳۶، ۶۹، ۷۳
هم‌اندیشی در صفحات ۹۳ و ۹۸
مقایسه در صفحه ۳۳
پیام آیات در صفحه ۲۴
یادآوری در صفحه ۳
۲- برای مطالعه در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵تا ۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸
۳- ترجمه‌هایی كه در مقابل آیات نوشته شده است.
۴- پاورقی‌ها
۵ -‌ كتاب‌نامه
– بخش‌های «الصُوَرُ الجَمالیه فی‌ القرآن الكریم و فی رِحابِ نهج‌البلاغه و فِی ظِلالِ ‌الدُعاء» ۹۱ دوم ۲۲۴/۱

عربی۲ كلیه رشته‌ها

(به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

– تمامی متون تحت عنوان «کَیفَ» در هر ده درس کتاب
– مبحث اسماء خمسه
– مبحث «اشعهٔ‌القمرِالفٍضّیَّه» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)
– مبحث تطابق عدد و معدود
– نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه» ۹۲ سوم ۲۵۴/۱ عربی۳ كلیه رشته‌ها(به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
– مبحث «واو حالیه»/مبحث (ماضی+ماضی=ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی+مضارع=ماضی استمراری)– نقش «حال» بودن کلمه «وَحدَه»

– فعل مضاعف

– اسماء خمسه

– معتلات مزید

– پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (ایّ) و (ایّه‌)

– فعل استثنائی «رأی، یری، رؤیةً، رَبه همراه مشتقات آن»؛
– معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُقالُ؛
– اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متكلم ی مانند: نِعمَتی؛
– تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛
– متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدالثانی و بعد مرور زمن
– تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
– ذكر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیداً، شُكراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ‌ اللهِ، مَعاذَ ‌اللهِ…»؛
– بحث توابع (عطف بیان و صفت)
– نكته‌های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول تا صفحه ۶۲)، 
– متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛
– واژه‌های جدید كارگاه ترجمه كه در انتهای كتاب درسی در بخش واژه‌نامه وجود ندارند
– بخش ملحقات در انتهای كتاب

 

 

 

 

 

دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
فصل هشتم ۹۰ دوم ۲۳۴/۳ آمار و مدل‌سازی علوم ریاضی

– مطالب بیش‌تر بدانید، آزمایش کنید

– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌‌های برنامه درسی شیمی نیست.

۹۱ دوم ۲۲۷/۱ شیمی ۲ و آزمایشگاه
۹۲ سوم ۲۵۷/۱ شیمی ۳ و آزمایشگاه
۹۳ پیش‌دانشگاهی ۲۸۹/۱ شیمی
– قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان ۹۰ اول ۲۰۶/۲ فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۹۱ دوم ۲۲۶/۲ فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۹۲ سوم ۲۵۶/۴ فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم ریاضی)
۹۳ پیش‌دانشگاهی ۲۹۳/۲ فیزیک (علوم ریاضی)

 

 

 

 

 

دروس تخصصی گروه علوم تجربی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
فصل هشتم ۹۲ سوم ۲۵۸/۵ آمار و مدل‌سازی علوم تجربی
– بخش‌های بیشتر بدانید، جدول‌ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب ۹۱ دوم ۲۳۱/۱ زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ (دوم)
۹۲ سوم ۲۶۱/۱ زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ (سوم)
۹۳ پیش دانشگاهی ۲۹۰/۲ زیست شناسی
– قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم، زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان ۹۰ اول ۲۰۶/۲ فیزیک (۱) و آزمایشگاه
۹۱ دوم ۲۲۶/۲ فیزیک (۲) و آزمایشگاه
۹۲ سوم ۲۵۶/۳ فیزیک (۳) و آزمایشگاه(علوم تجربی)
۹۳ پیش‌دانشگاهی ۲۸۸/۱ فیزیک (علوم تجربی)
– مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه‌ی درسی شیمی نیست. ۹۱ دوم ۲۲۷/۱ شیمی ۲ و آزمایشگاه
۹۲ سوم ۲۵۷/۱ شیمی ۳ و آزمایشگاه
۹۳ پیش‌دانشگاهی ۲۸۹/۱ شیمی

 

 

 

 

 

دروس تخصصی گروه علوم انسانی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
– در بخش‌های «الأضواء‌ القرآنیة و فی رِحابِ نهج‌البلاغه» فقط از آن دسته از كلمات و عبارات می‌توان استفاده كرد كه در متن دروس به كار رفته باشد و در انتهای كتاب در بخش واژه‌نامه نیز درج شده باشد. ۹۱ دوم ۲۲۴/۲ عربی۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
– واژه‌های جدید در بخش كارگاه ترجمه كه در انتهای كتاب درسی در بخش واژه‌نامه وجود ندارند.
– بخش‌های «الصُوَرُ الجَمالیه فی‌القرآن الكریم و فی رِحابِ نهج‌البلاغه و فِی ظِلالِ‌ الدُعاء»؛ ۹۲ سوم ۲۵۴/۲ عربی۳ رشته ادبیات و علوم انسانی
– تشخیص نوع اعلال؛
– تشخیص ماقبل اعلال؛
– تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
– ذكر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُكراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ ‌اللهِ، مَعاذَ ‌اللهِ…» به عنوان نمونه: درس هفت صفحه ۷۹، بخش کارگاه شماره ۳ «کلمه کثیرا گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند»
– واژه‌های جدید كارگاه ترجمه كه در انتهای كتاب درسی در بخش واژه‌نامه وجود ندارند؛
– بخش ملحقات در انتها كتاب.
– ملحقات جمع سالم 
– كلیه پاورقی‌ها 
– درس هشت صفحه‌ی ۶۷ بخش قواعد دو سطر «وقد یکون العامل اسماء …» تا «بغیرالحق»