یارانه تغذیه دانشجویی افزایش می باید
رئیس سازمان اموردانشجویان از افزایش ۱۰ الی ۱۱ درصدی یارانه تغذیه دانشجویی در بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد .
 
 

دکترمجتبی صدیقی درگفتگویی گفت: یارانه تغذیه دانشجویی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد رشد داشته و نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم تصمیم داریم کل یارانه غذا را به صورت تسهیلات در اختیار دانشجویان قرار دهیم تا دانشجویان برای آن برنامه ریزی کنند که امیدواریم با تصویب آن، این امر به نتیجه برسد.

رئیس سازمان اموردانشجویان درباره وام شهریه دربودجه سال ۹۴ نیز گفت: وامی که برای دانشجویان شهریه پرداز در نظر گرفته شده پاسخگوی تعداد متقاضیان وام شهریه نیست و باید افزایش یابد .

وی ادامه داد: به دنبال راه کارهایی هستیم تا این وام را افزایش دهیم شاید از بانک ها نیز برای حل این مشکل کمک بگیریم.