راه‌اندازی دوره دکتری معماری در دانشگاه تهران
رئیس کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی از راه اندازی دکتری فناوری معماری در دانشگاه تهران و کارشناسی معماری در دانشگاه تربت حیدریه خبر داد.

مجید سرسنگی درباره راه اندازی این دو رشته گفت: براساس تصویب جلسه کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی در تاریخ ۵ آذر، با تاسیس و راه اندازی دکتری فناوری معماری در دانشگاه تهران و کارشناسی معماری در دانشگاه تربت حیدریه موافقت به عمل آمد.

رئیس کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در این جلسه هم چنین به دلیل نقص در پرونده علمی، درخواستِ راه اندازی کارشناسی فرش در دانشگاه هریس و دکتری پژوهش هنر در دانشگاه مازندران موردِ تصویب واقع نشد.

کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی تنها مرجع بررسی و تائید گسترش رشته های هنری و معماری در تمام مقاطع آموزش عالی و در تمامی دانشگاه های کشور است.